Редовно почистване на септични ями – защо е важно да го правим

Септичните ями са важни компоненти на системите за отстраняване на отпадъците от битова употреба. Те играят ролята на пречиствателни станции, които задържат течностите от домашните отпадъци, позволявайки на тежките частици да се отделят и остават в дъното на яката. Отчасти пречистваните течности се отвеждат по-надолу в почвата, където се обработват по естествен път. Тази двуфазна обработка на отпадъците е от ключово значение за опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването на подпочвените води.

 

почистване на септични ями

 

Кога се налага да се изградят септични ями

Изграждането на септични ями се налага, когато е налице необходимост от отстраняване и обработка на отпадъците от битова употреба на места, където няма достъп до централизирани системи за канализация. Това се случва в следните ситуации:

  • Жилищни сгради извън урбанизирани зони

В селските райони и крайни квартали на градовете, където няма подходяща инфраструктура за централизирано отвеждане на мръсната вода, се изграждат септични ями. Те представляват алтернатива на пренасочването на отпадъците към общи пречиствателни станции.

  • Обекти с временно пребиваване

Временни жилищни обекти като къмпинги, строителни площадки и др. често не разполагат с постоянна канализация. В такива случаи септичните ями са предпочитания вариант за отстраняване на отпадните води.

  • Индустриални комплекси и селскостопански стопанства

Някои индустриални  и селскостопански обекти, които създават значителни количества отпадни води, често използват септични ями за обработка на отпадъците си. Това е особено практично, когато няма възможност за присъединяване към централизирана канализация.

  • Вилни райони и отдалечени местности

Някои вилни комплекси и къщи в отдалечени райони могат също да използват септични ями като устойчив и ефективен начин за обработка на отпадните води.

 

Какви са предизвикателствата пред собствениците на домове със септични ями

Едно от най-големите предизвикателства е свързано с редовната поддръжка и почистване на септичната яма. За да функционира ефективно, ямата изисква периодично изпомпване на събраните фекалии и твърди частици. Собствениците на домове трябва да следят нивото на септичната яма и да я изпомпват редовно.

Ако септичната яма не се почиства и поддържа редовно, може да се запуши или да се появят течове. Това може да доведе до намалена ефективност на системата и нежелани изтичания на отпадъците в околната среда. Запушванията могат да се случат и от неправилна употреба на септичната яма, като хвърляне на неподходящи материали в нея.

В някои случаи, собствениците на домове със септични ями може да се сблъскат с предизвикателства свързани със законовата регулация. Законодателството относно септичните системи може да се различава в различните райони и региони, и собствениците на домове трябва да спазват всички изисквания и норми, които се отнасят до техните системи.

Редовното поддържане и спазване на препоръки и стандарти ще помогнат за гарантиране на ефективната работа на системата и опазване на околната среда.

 

Причини за редовно почистване на септични ями

Неправилно поддържаните септични ями могат да доведат до преливане в подпочвените води, което представлява сериозна заплаха за качеството на питейната вода и екосистемата. Редовното почистване на ямите гарантира, че отпадъците се обработват ефективно и не причиняват замърсяване на водните ресурси. Освен това регулярното почистване на ямите премахва потенциалните източници на бактерии и микроорганизми, които могат да навредят на здравето на хората и животните.

 

Професионално почистване на септични ями с Интер канали

Интер канали е лицензирана фирма, специализирана в извършването на дейности по почистване на септични ями, пречиствателни станции и други уловители на замърсявания. Тя е одобрена от местните власти и държавните органи и разполага с необходимата екипировка и опит за изпълнение на задачите си.

Фирмата разполага със специализиран камион, който е оборудван с мощна помпа и резервоар за събиране на фекалии. Този камион изпомпва отпадъците от септичната яма, след което ги превозва до специализирано място за обработка и пречистване.

Интер канали извършва своите дейности в съответствие с всички регламенти и стандарти за отвеждане и пречистване на отпадни води. Тя има сключен договор с местните власти, като Софийска вода, за официално регламентираните услуги, които предоставя.

 

От какво зависи на колко време трябва да се почиства септичната яма

Колкото по-голяма е ямата, толкова повече отпадъци може да задържи, което обичайно удължава периода между почистванията. Обикновено септичните ями в по-големи домове или комплекси изискват по-рядко почистване. Ако в дома живеят много хора, почистването може да се налага и по-често.

Също така количеството вода, използвано в домакинството, оказва пряко въздействие върху септичната яма. Повече потребление на вода означава по-голямо количество отпадъци, което може да ускори запълването на ямата и да наложи по-често почистване.

Ако в септичната яма попадат материали или химикали, които не са разградими или може да доведат до неправилно функциониране на системата, това може да ускори необходимостта от почистване.

Общо взето, редовното почистване на септичната яма се препоръчва на всеки 1 до 3 години, но това може да варира в зависимост от посочените фактори. Важно е да следвате указанията и препоръките на професионалистите, които извършват почистването и поддръжката на септичната яма, за да гарантирате нейното правилно функциониране и дълъг живот.