Почистване на каломаслоуловители в обекти за обществено хранене

Почистването на каломаслоуловители е важен процес за обекти за обществено хранене, като ресторанти, хотели, кафенета и други. Каломаслоуловителите са специални устройства, инсталирани в канализационните системи, които имат за цел да задържат тежките масла и отпадъци от готвене, преди да влязат в канализационната мрежа.

 

Почистване на каломаслоуловители

 

Изисквания на законодателството за поставяне на каломаслоуловители на канализационната система

В България поставянето на каломаслоуловители на канализационната система е регламентирано от следните нормативни актове:

  • Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Чл. 218. (1) Отпадъчните води от кухните на общественообслужващи обекти (ресторанти, столове и др.) се включват в канализационната система след преминаване през мазниноуловители.
(2) За всеки мазниноуловител се предвижда вентилация.
(3) Мазниноуловителите се проектират като затворени съоръжения с добре уплътнен капак.
(4) До всеки мазниноуловител се осигурява достъп за проверка и почистване.

За залпово изливане на мазнини и масла от обекти за обществено хранене, хранително-вкусовата промишленост и други обекти, при които се отделят такива вещества, се монтират каломаслоуловители.

Каломаслоуловителите се монтират на канализационната връзка преди сифона на мивката, умивалника или друг санитарен уред, от който се отделят мазнини и масла. Те трябва да бъдат проектирани, монтирани и експлоатират съгласно одобрена от компетентния орган технологична схема. Трябва да се почистват редовно, за да се осигури тяхната ефективна работа.

 

Професионално почистване на каломаслоуловители

Процесът на почистване на каломаслоуловителите започва с инспекция и оценка на състоянието на устройството. Това включва визуален преглед, като се оценява нивото на натрупване на масла и отпадъци вътре в него, както и състоянието на филтрите и другите компоненти.

Утайката от мазнините и маслата се изпомпва от каломаслоуловителя с помощта на специализирана техника. Стените на съоръжението се почистват ръчно или с помощта на водоструйка. Накрая каломаслоуловителят се дезинфекцира с помощта на специални препарати. Този процес осигурява премахване на останалите масла и отпадъци, както и унищожаване на бактерии и други микроорганизми, които могат да бъдат причина за неприятни миризми и хигиенични проблеми.

Отпадъчните води от каломаслоуловителя се транспортират до пречиствателна станция за отпадъчни води, съгласно законовите изисквания. Утайката от мазнини и масла се транспортира до специализирано депо за обезвреждане.

Важно е да се отбележи, че почистването на каломаслоуловителите трябва да се извършва редовно, за да се осигури тяхната ефективна работа.

Препоръчително е да се ангажира професионален екип за тяхното почистване, който разполага с необходимата техника и опит.

 

Честота на почистване и поддръжка

Препоръчителните интервали за почистване на мазниноуловителите в обекти за обществено хранене се определят в зависимост от обема на оборота, видът на готвените храни и общата мощност на устройството. Обикновено, за по-големите обекти с интензивно използване на кухнята, препоръчително е почистването да се извършва на всеки 1-3 месеца, докато за по-малките обекти този интервал може да бъде удължен до 6 месеца.

Необходимостта за почистване на каломаслоуловителите може да се установи след внимателен преглед на състоянието на устройството и анализ на нивото на натрупване на масла и отпадъци.

За да се осигури ефективното функциониране на каломаслоуловителите, необходимо е да се изготви подробен план за поддръжка и регулярни проверки. Този план трябва да включва определени дати за извършване на почистване, честота на проверките за състоянието на устройството и действията, които трябва да се предприемат в случай на открити проблеми.

Редовната профилактика и поддръжка са важни за гарантиране на ефективното функциониране на каломаслоуловителите и за спазване на санитарните стандарти и държавни регулации.

Фирма Интер канали е квалифицирана за почистване на каломаслоуловители и септични ями. На ваше разположение са нашите сертифицирани специалисти, които разполагат с необходимото оборудване и знания за ефективното почистване на устройствата.